art

Dok??adnie w lipcu, czyli cztery miesi?ce temu, rozpocz???em swoje poszukiwania letnich but??w i ca??kowicie przypadkowo, trafi??em na mark? LE COQ SPORTIF. Czy to spotkanie by??o dobre? O tym za chwil?. Przyjrzyjmy si? pierw bli??ej samemu producentowi...Le Coq Sportif - francuska firma produkuj?ca odzie?? i akcesoria sportowe, za??o??ona w 1948 roku przez ??mile Camuseta. Nazwa pochodzi od koguta galijskiego, narodowego symbolu Francji. - ??r??d??o: wikipedia.pl


Ponadto, z Wikipedii dowiemy si? r??wnie??, ??e firma... Czytaj dalej →

moda
art

Trzeba si? naprawd? postara?, ??eby na tak ??wie??o powsta??ym blogu, jak tamtomasz.pl, zago??ci? w negatywnym ??wietle ju?? drugi raz.

Dzisiaj, chc? podzieli? si? z Wami histori? pewnej batalii, kt??r? stoczy??em i wczoraj zako??czy??em zwyci?stwem. Moim oponentem by?? Regenersis. Dla czytelnik??w, kt??rzy tej nazwy nie kojarz?, wspomn?, ??e jest to firma zajmuj?ca si? serwisowaniem smartfon??w takich producent??w jak np. Samsung, HTC, czy Nokia. Ponadto, b?d?c klientem Play b?d?? Orange, zg??aszaj?c telefon na napraw? gwarancyjn? - mo??esz by? pewny ??e... Czytaj dalej →

gad??ety
art

Zastanawiali??cie si? kiedy??, czy zdrapuj?c kupony LOTTO, mo??na dorobi? si? miliona? Niedawno postanowi??em zaspokoi? swoj? odwieczn? ciekawo??? i to sprawdzi?! Skoro ju?? zabra??em si? za tego typu akcj?, chcia??em, ??eby wynik by?? jak najbardziej miarodajny, dlatego z rozmachem po??wi?ci??em na to niema??e pieni?dze. B?d?c dok??adny, na zdrapki przewali??em okr?g??e 100 z??otych. :)

Czy inwestycja si? zwr??ci??a? Mo??e nawet z nadwy??k?? Przekonajcie si? sami ogl?daj?c najnowszy odcinek... Czytaj dalej →

u??yteczne
art

Kamera jest? Jest! Rejestrator d??wi?ku jest? R??wnie??! Ch?ci s?? Od zawsze...

O w??asnych filmach na YouTube, my??la??em ju?? od d??u??szego czasu ale dopiero od niedawna, jestem posiadaczem niezb?dnego sprz?tu. Obraz ze smartfona HTC One + d??wi?k rejestrowany przez ZOOM H1 = ponadprzeci?tnie zno??na jako??? w rozdzielczo??ci HD, czyli - NOT BAD! Tak wi?c czas rozwin?? skrzyd??a, r??wnie?? w sferze video i zacz??... porz?dne vlogowanie!

W zesz??ym miesi?cu, przy okazji otwarcia butelki cydru, nagra??em pierwszy, eksperymentalny odcinek vloga (patrz:... Czytaj dalej →

blog