art

Dok??adnie w lipcu, czyli cztery miesi?ce temu, rozpocz???em swoje poszukiwania letnich but??w i ca??kowicie przypadkowo, trafi??em na mark? LE COQ SPORTIF. Czy to spotkanie by??o dobre? O tym za chwil?. Przyjrzyjmy si? pierw bli??ej samemu producentowi...Le Coq Sportif - francuska firma produkuj?ca odzie?? i akcesoria sportowe, za??o??ona w 1948 roku przez ??mile Camuseta. Nazwa pochodzi od koguta galijskiego, narodowego symbolu Francji. - ??r??d??o: wikipedia.pl


Ponadto, z Wikipedii dowiemy si? r??wnie??, ??e firma dostarcza sportowe ciuchy m.in. dla dru??yn Sheffield United, Wolverhampton Wanderers, Carlisle United, Queens Park Rangers i Hibernian. Ca??kiem nie??le. Zach?cony bogat? histori? samej marki, postanowi??em da? jej szans? i szarpn???em si? na zakup ichnich but??w.A dok??adnie zakupi??em model pt. Perpignan Chambray/Lea w kolorze Reglisse/Aspen Green (cokolwiek to znaczy :P). Jako ??e jestem lekko przeczulony, na punkcie pochodzenia produkt??w, jakie przyjdzie mi u??ywa?, szybkim ruchem oczu skierowa??em je na metk?, znajduj?c? si? pod zewn?trzn? stron? j?zyka. I tu pojawi??o si? moje pierwsze zaskoczenie, bo zamiast spodziewanych Chin, czy innego Bangladeszu, dostrzeg??em "Made in Portugal". Zapytasz - a co za r????nica? Moim zdaniem to dobry znak. Kraje dalekowschodnie s??yn? z "produkcyjnej mas??wki", a co za tym idzie - mniejsz? dok??adno??ci? wykonania. W ka??dym razie, bez wzgl?du, czy to jest to zale??ne od metki, moja para but??w zosta??a zrobiona perfekcyjnie! M??wi? tu nie tylko o u??ytych materia??ach, ale r??wnie?? o sposobie ich ???czenia. Przejd??my zatem do oceny wykonania.


Cholewka zosta??a zrobiona ze sk??r i materia??u, do kt??rego na pocz?tku podchodzi??em do??? sceptycznie. Wygl?da dobrze, jednak w dotyku sprawia?? odmienne wra??enie. Dzisiaj ju?? wiem, ??e jest to materia?? trwa??y i nadzwyczaj ??atwy w czyszczeniu. W zasadzie na prostot? konserwacji, zas??uguje ca??y but. Podeszwa wykonana z gumy, ma z wierzchu chropowat? tekstur?, kt??ra o dziwo wcale nie utrudnia jej mycia. Sama guma jest do??? specyficzna, jakby pi??eczka kauczukowa. Sk??ry, z kt??rych wykonana zosta??a cholewka, s? wysokiej jako??ci i ca??y czas zachowuj? swoj? pierwotn?, g??adk? powierzchni?. To, co podoba mi si? najbardziej, to fakt, ??e do ???czenia poszczeg??lnych element??w obuwia, u??yto minimum kleju, za?? maksimum szw??w! Jestem ogromnym zwolennikiem tego typu rozwi?zania. Po czterech miesi?cach do??? intensywnego u??ytkowania, wszystkie nici szewskie s? ca??e i trzymaj? but w jednym kawa??ku.


Nie wiem czy r??wnie?? walczycie z podobnym zjawiskiem, ale ka??da nowa para but??w, pozostawia na moich stopach do???... bolesny ??lad, w postaci odcisku z ty??u stopy, na wysoko??ci kostki. Je??eli chodzi o kwesti? wygody, to dop??ki nie zagoi??y si? moje bitewne rany, nie by??em w stanie nic na ten temat powiedzie?. Musia??y min?? prawie dwa tygodnie, zanim buty spod koguta galijskiego zosta??y zaakceptowane przez moje odn????a. :P Pomijaj?c ten przykry epizod, na ten moment, w stron? wygody mog? rzuci? stanowcze TAK! Nosi si? je dobrze i nawet przy d??u??szych przechadzkach, nie odliczam ostatnich krok??w z towarzysz?cymi przy tym my??lami, typu - "k**wa, jeszcze troch?...". :)Jestem pewien, ??e nie s? to moje ostatnie buty ze stajni LE COQ SPORTIF i ??e w przysz??ym roku, na moich nogach zawita kolejna, "kogucia" para. Szkoda, ??e francuski producent nie uderza w kolekcje zimowe, bo ch?tnie szarpn???bym si? na kolejny zakup, ju?? przy okazji tej zimy. Buty, kt??rych jestem posiadaczem i kt??re dzi?? recenzuj?, zdecydowanie s? warte swojej ceny. Jestem pe??en nadziei, a nawet przekonania, ??e przysz??y sezon przetrwaj? w tak dobrym stanie, jak ten, kt??ry w??a??nie si? sko??czy??. Mimo, ??e ??niegu jeszcze brak, to zdecydowanie nadszed?? czas wyci?gn?? z piwnicy i przesi???? si? na grubszy, cieplejszy kaliber...


moda

0 komentarzy do "LE COQ SPORTIF - pierwsze buty spod znaku koguta":

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

  1. kod z obrazka