art

Trzeba si? naprawd? postara?, ??eby na tak ??wie??o powsta??ym blogu, jak tamtomasz.pl, zago??ci? w negatywnym ??wietle ju?? drugi raz.

Dzisiaj, chc? podzieli? si? z Wami histori? pewnej batalii, kt??r? stoczy??em i wczoraj zako??czy??em zwyci?stwem. Moim oponentem by?? Regenersis. Dla czytelnik??w, kt??rzy tej nazwy nie kojarz?, wspomn?, ??e jest to firma zajmuj?ca si? serwisowaniem smartfon??w takich producent??w jak np. Samsung, HTC, czy Nokia. Ponadto, b?d?c klientem Play b?d?? Orange, zg??aszaj?c telefon na napraw? gwarancyjn? - mo??esz by? pewny ??e trafi w??a??nie do Regenersis.

Zaczn? od samego pocz?tku, gdy w moim HTC One M7 wysiad?? samoczynnie mikrofon. Objawia??o si? to tym, ??e wykonuj?c do kogo?? telefon, rozm??wca po drugiej stronie s??ysza?? wy???cznie szum. Jako ??e jestem klientem Play, telefon odda??em do salonu. Ten z kolei, odes??a?? go do Warszawskiego oddzia??u serwisu Regenersis. Po jakim?? czasie dosta??em informacj?, ??e telefon zosta?? zreperowany i jest gotowy do odbioru. Natychmiast uda??em si? do salonu, jednak pojawi?? si? problem. Pomimo wynikaj?cej z raportu wymiany prawie wszystkich wewn?trznych element??w (co by??o dziwne, bo opr??cz mikrofonu, pozosta??e cz???ci dzia??a??y bez zarzutu!), mikrofon zacz??? rejestrowa? znacznie gorszy d??wi?k, ni?? przed napraw?.


Mo??na to by??o zauwa??y?, nagrywaj?c g??os aplikacj? do rejestracji notatek g??osowych i odtwarzaj?c go potem, por??wnuj?c z nagraniami przez usterk?. Oczywi??cie nie mog??em tego faktu zignorowa?, poniewa?? nie po to wydawa??em tyle hajsu na topowy smartfon, ??eby nie m??c korzysta? z jego najwi?kszych atut??w! Zadzwoni??em na infolini? Regenersis, aby wyja??ni? ca??? sytuacj?. Pod???aj?c za ich wskaz??wk?, zirytowany, odda??em telefon do naprawy raz jeszcze. Obiecali zbada? spraw? dok??adniej...

Min???o kilkana??cie dni - telefon wr??ci??. Nie mog??em si? doczeka? testu mikrofonu ale bardzo szybko zgasi?? mnie raport, kt??ry najpierw przeczyta??em.


Podczas pobytu w serwisie zg??aszana usterka nie wyst?pi??aOczywi??cie mikrofon, tak jak rejestrowa?? zaszumiony i s??aby d??wi?k, tak nadal to robi??. "Nosz ku**a!" - burkn???em wkurzony, po czym chwyci??em za s??uchawk? i zadzwoni??em na infolini? producenta mojego telefonu - HTC. Tam otrzyma??em informacj?, ??e zachowanie Regenersis jest niedopuszczalne i telefon mam wys??a? raz jeszcze, do???czaj?c tym razem list, z ???daniem naprawy telefonu przez pracownika HTC Senior Engineer, powo??uj?c si? na wykonany do HTC Polska telefon. Z ich strony zapewnili r??wnoleg??y kontakt z Regenersis i poinformowanie ich o moim przypadku. Pocieszony s??owami konsultanta HTC, sprz?t odda??em w salonie po raz trzeci. Tym razem do???czy??em nawet p??ytk? CD z nagraniami pr??bek przed napraw? oraz po niej...

Kolejne kilkana??cie dni i kolejny SMS od operatora, ??e telefon jest got??w do odbioru. Wsiadam do samochodu i jad?... Nie mia??em poj?cia czego si? spodziewa?. Do??wiadczony przez ostatnie wydarzenia, w g??owie mam ju?? tylko pesymistyczn? wizj? kolejnego, nieprofesjonalnego podej??cia do sprawy. Telefon zabieram do domu. Tym razem jednak, z raportu wynika??o, ??e kto?? raczy?? chocia?? zajrze? do ??rodka i powymienia? zn??w cz???ci. No c????, mo??e teraz b?dzie ok? Odpalam swojego One'a, w???czam po kolei aplikacje korzystaj?ce z mikrofonu i... znowu to samo! Zar??wno w nagrywanych filmach jak i w notatkach g??osowych, d??wi?k by?? CHUJOWY! Mo??ecie sobie tylko wyobrazi? moj? przeogromn? z??o???, kt??r? natychmiast przela??em na rozmow? z konsultantem HTC Polska. Opisa??em dok??adnie ca??y przebieg mojej walki z wynaj?tym przez ich serwisem, o sprawny telefon. Po d??u??szej rozmowie, w kt??rej wcale nie kry??em rozczarowania, zosta??em zapewniony, ??e skontaktuj? si? z Regenersis i za??atwi? mi nowego, ??wiec?cego One'a, bez ??adnej skazy. Odes??a??em telefon po raz czwarty i... tym razem wr??ci?? ju?? nowy sprz?t, z nowym numerem IMEI. Pewnie si? domy??lacie, ??e pierwsze co zrobi??em po w???czeniu smartfona, to dok??adny test mikrofonu - ju?? tym razem na szcz???cie w pe??ni sprawnego!

Mo??ecie uzna? ten wpis za kolejny B??L DUPY w zwi?zku z t? firm? i podsy??a? mi w komentarzach obrazki popularnej ma??ci, jednak przedstawienie tej historii ma inny cel. Jest ona ??ywym dowodem na to, ??e z gigantami mo??na wygra?! Nie warto si? poddawa?, a szczeg??lnie je??li sprawa dotyczy sprz?tu, za kt??ry zap??acili??my przecie?? krocie! Postawi??em na swoim i mimo towarzysz?cego przez ca??y czas zrezygnowania, teraz z nowym telefonem w kieszeni mog? powiedzie? - jestem zwyci?zc?! Zdaj? sobie spraw?, ??e przegra??em przy tym ca??? mas? czasu, w kt??rym m??j HTC One zalega?? w kurierskim samochodzie lub na serwisowej p????ce, jednak w tej chwili, jestem na etapie stara?? o rekompensat? finansow? ze strony Play, w postaci obni??enia abonamentu. Idzie nie??le - dam p????niej zna? co z tego wysz??o[1].

Hej, Regenersis - 1:0 dla klienta!


1 Dzisiaj wieczorem zadzwoni??a do mnie Pani konsultant z Play, proponuj?c mi obni??enie abonamentu o 25 z?? przez okr?g??e 3 miesi?ce w ramach rekompensaty. Da si?? Da! Dzi?ki, dobranoc!

gad??ety

5 komentarzy do "Serwis Regenersis - walka z wiatrakami? Niekoniecznie! ":

 1. anonim

  28 Oct 14 15:20

  Hmm lekcja cierpliwo??ci!?

 1. tamtomasz

  11 Oct 14 10:28

  A teraz uwaga! W nowym egzemplarzu... nie dzia??a wej??cie s??uchawkowe. (?? ?? ?? ??)??

 1. szkudlar xd

  30 Sep 14 18:49

  Grunt to nie da? im satysfakcji z wygranej :)

 1. tamtomasz

  29 Sep 14 23:44

  Dzi?ki, Mish :*

 1. M

  29 Sep 14 16:58

  wszystko spoko, tylko o rzeczach bardzo ??WIADOMIE :)

Czuj się wyróżniony, pozostawiając tu komentarz

 1. kod z obrazka